1) Smluvní strany

pro účastníky dětského letního tábora na Plátěné osadě a jejich zákonné zástupce:

  1. Pořadatel pobytu – Klub českých turistů Jiskra Nový Bydžov, z.s., se sídlem Dr. J. Ezopa 1799, 504 01 Nový Bydžov, IČ 15063461 (dále jen „pořadatel“)
  2. Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednavatel“)

Tyto smluvní podmínky pořadatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi pořadatelem a objednavatelem, jehož předmětem je pobyt na letním táboře Plátěná osada, určené pro zdravé děti od 6 do 16 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.

Tento smluvní vztah se řídí platnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

2) Vznik smluvního vztahu, cena a rozsah služeb

Smluvní vztah mezi pořadatelem a objednavatelem vzniká na základě objednavatelem řádně vyplněné elektronické přihlášky na dětskou zotavovací akci (dále jen „tábor“), jejího potvrzení ze strany pořadatele a úhrady zálohy ve výši 1000 Kč nebo celé platby objednavatelem na účet pořadatele do termínu platnosti rezervace (zpravidla 14 dní po potvrzení rezervace pořadatelem). Objednavatel provádí platbu převodem na bankovní účet pořadatele: 30430511/0100, do zprávy pro příjemce uvést celé jméno dítěte. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednavatele) na základě faktury vystavené pořadatelem, bude termín platnosti rezervace řešen individuálně.

V případě, že potvrzená rezervace není ve lhůtě 14 dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednavatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet pořadatele, vyhrazuje si pořadatel právo předběžnou rezervaci bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.

Cena pobytu je 6300 Kč, tuto částku je nutné uhradit nejdéle do 30. 4. 2024 (rozhodující je datum připsání na účet pořadatele).

Cena pobytu zahrnuje ubytování (dvojlůžkové stany s podsadou), pojištění dětí, strava 6x denně, případné vstupy a doprava během celodenního výletu. Po celou dobu je pro děti zajištěn bohatý a pestrý program. Cena NEzahrnuje dopravu na tábor a z tábora.

Nástup na tábor je 29. 6. 2024 mezi 10. – 12. hodinou (bude upřesněno emailem před konáním tábora), stravování začíná obědem. Při ukončení pobytu si objednavatel vyzvedne své dítě na táboře 12. 7. 2024 mezi 13. – 16. hodinou, stravování končí obědem.

3) Zrušení pobytu objednavatelem

Objednavatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s pořadatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu tabor@taborplatenaosada.cz (případně písemně, doporučeným dopisem na adresu pořadatele objednaného pobytu). Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení pořadateli.

V případě zrušení smluvního vztahu objednavatelem bude pořadatelem účtován storno poplatek v následující výši:
1000 Kč při zrušení do 30. 4. 2024
1500 Kč při zrušení v termínu 1. 5. – 15. 5. 2024
2000 Kč při zrušení v termínu 16. 5. – 31. 5. 2024
2500 Kč při zrušení v termínu 1. 6. – 15. 6. 2024
3000 Kč při zrušení v termínu 16. 6. – 23. 6. 2024

V případě zrušení po 23. 6. 2024 nebo v průběhu zotavovací akce z důvodu odjezdu dítěte na žádost zákonného zástupce či odjezdu sourozence nebo kamaráda dítěte, které není schopno či dále nechce využívat pobytu, se účtovaná částka nevrací. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora dle čl. 4f) Smluvních podmínek (onemocnění, úraz dítěte) může objednavatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den). Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora.

Pořadatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednavatele nejpozději do 30. 9. 2024.

Při zajištění vhodného náhradníka objednavatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednavatel povinen uvědomit pořadatele nejpozději 10 dnů před termínem zahájení objednaného pobytu, o vhodnosti náhradníka rozhoduje pořadatel.

4) Zrušení pobytu pořadatelem

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

  1. Je-li uskutečnění pobytu ztíženo z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví či život svěřených osob, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat, jakož i v případě, kdy orgány státní správy neumožní konání dětských akcí (táborů), např. z důvodu epidemické situace v ČR.
  2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
  3. V případě poskytnutých nesprávných či neúplných údajů objednavatelem na přihlášce k pobytu či úmyslně zkreslených nebo zatajených údajů o zdravotním stavu dítěte.
  4. V případě nedodání kompletní dokumentace dítěte objednavatelem potřebné k zahájení pobytu, tj. objednavatelem podepsaný List účastníka, lékařem potvrzený Posudek dítěte o zdravotní způsobilosti a kopii průkazky zdravotní pojišťovny.
  5. Z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte, zejména soustavného porušování táborového řádu (viz Příloha č. 1 Smluvních podmínek)
  6. Z důvodu nemoci či zranění dítěte nastalých až v průběhu pobytu, které‚ s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro kvalitní dokončení účasti dítěte na táboře.
  7. Jestliže uskutečnění pobytu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, nejpozději však do 60 dní před začátkem tábora. Pořadatel je povinen vrátit objednavateli uhrazenou plnou nebo zálohovou částku bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu. V případě zrušení pobytu pořadatelem v průběhu jeho konání se objednavatel zavazuje neprodleně vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to v co nejkratším možném termínu dohodnutém s hlavním vedoucím či pořadatelem tábora.

5) Další ujednání

V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si pořadatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až  do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednavatele.

Pokud dítě před táborem onemocní a lékař nedoporučí jeho řádný nástup na tábor, kontaktujte pořadatele (tel. 775 270 646 – R. Kašpárková), bude to řešeno individuálně.

Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že přechovávání jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – objednavatel se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům. (podepsané, popsané, …)

Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození drahocenných věcí a doporučuje takové předměty na tábor nebrat (drahé kovy, ozdoby, mobilní telefony, mp3, elektronika…). Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu.

Objednavatel bere na vědomí, že mezi ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ v rámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací tabák a nikotinové sáčky, veškeré přípravky s psychoaktivními látkami (např. kratom), zbraně, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.

Objednavatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení).

Objednavatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednavatel zavazuje vzniklou škodu uhradit.

Objednavatel bere na vědomí, že vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat.

Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání turnusu a vyhrazuje si právo vydat dítě v době trvání tohoto turnusu nebo po jeho ukončení pouze jeho zákonným zástupcům nebo jiným osobám, vyplněným na Listu účastníka (dále jen zákonní zástupci).

Pokud rodič (zákonný zástupce) zjistí do 14 dnů po návratu z akce u dítěte výskyt infekčního onemocnění, je povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit pořadateli tábora.

6) Závěrečná ustanovení

Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to výlučně pro potřeby pořadatele, kdy tento se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednavatele a jeho dítěte před nepovolanými osobami či možným zneužitím.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto Smluvních podmínek, a to výhradně v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských zotavovacích akcí. O takovéto případné změně je pořadatel povinen informovat objednavatele v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Příloha č. 1: Táborový řád
Příloha č. 2: Doporučený seznam věcí
Příloha č. 3: List účastníka
Smluvní podmínky ke stažení